ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΤΗΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

30/06/2021