ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Σωματειακής Επιτροπής του ΣΕΤΗΠ στην EValue