Σ.Ε. INTRACOM: Συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων στην Victus Να μην χαθεί καμία θέση εργασίας