Σ.Ε. ΣΕΤΗΠ στον Όμιλο ΟΤΕ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ στους εργαζόμενους στην Victus