Σ.Ε. του ΣΕΤΗΠ στην EValue : “Συνάδελφε…………………έχεις γράμμα”